Shimshon ha'Gibor (Hebrew)

Shimshon ha'Gibor (Hebrew)

Language

Hebrew

Descriptions

by S. Serfaty

סדרת קוראים תנ"ך

זהו סיפור מקראי המעובד ומותאם לגיל הרך,
מלווה בציורים יפהפיים ומבהירים.

בסדרה זו:
הבריאה
ספור גן עדן
תבת נח
משה בתבה
יוסף וכתנת הפסים
שמשון הגבור
דוד וגלית
יונה הנביא

 

Price

$ 13.95